HOME > 진료안내 > 진료시간 진료시간

  • 평일
            - 오전 09:00 ~ 오후 06:30
                  (점심시간:  오후 01:00 ~ 02:00)


  • 토요일
            - 오전 09:00 ~ 오후 02:30
                  (토요일은 점심시간 없이 진료합니다)


  • 일, 공휴일
            - 휴진

 
 

대표자 이동희  |  사업자등록번호 204-91-58892  |  주소 서울특별시 중랑구 망우로 403 삼부빌딩 4층  |  TEL 02-437-7533

COPYRIGHT ⓒ 2016 건항외과 ALL RIGHT RESERVED